Begroting 2017 - 2020
PCPortal

€ 183,2

€ 19,9

rek. 2015

€ 190,5

€ 20,8

begr. 2016

€ 174,2

€ 7,8

begr. 2017

€ 173,3

€ 6,7

begr. 2018

€ 174,1

€ 6,6

begr. 2019

€ 174,1

€ 6,6

begr. 2020

Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * 1 mln201520162017201820192020
Lasten
Diversiteit1,92,51,91,51,51,5
Maatwerkvoorzieningen37,639,639,038,738,538,5
Jeugd55,854,341,541,641,741,7
Opvang en beschermd wonen63,368,366,568,269,369,3
Publieke Gezondheid6,37,16,96,66,66,6
Welzijn18,218,718,316,716,616,6
183,2190,5174,2173,3174,1174,1
Baten
Diversiteit0,40,70,00,00,00,0
Maatwerkvoorzieningen3,13,73,63,03,03,0
Jeugd12,711,30,10,10,10,1
Opvang en beschermd wonen3,23,63,53,43,43,4
Welzijn0,41,20,50,00,00,0
Publieke Gezondheid0,10,20,10,10,10,1
19,920,87,86,76,66,6
Saldo van lasten en baten-163,3-169,7-166,4-166,6-167,5-167,5

Met ingang van het jaar 2015 zijn gemeenten op grond van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet integraal verantwoordelijk voor het sociaal domein. De taken van de Wmo en de Jeugdwet vallen onder het programma Zorg en Welzijn. De decentralisaties zijn gepaard gegaan met een overheveling van rijksmiddelen naar de gemeenten (integratie-uitkeringen sociaal domein) .

Voor het programma is er in 2017 een budget beschikbaar van € 174,2 miljoen. De 'integratie-uitkeringen sociaal domein' vormen een aanzienlijk deel van het totaal beschikbare budget. Voor het jaar 2017 bedragen de integratie-uitkeringen in totaal € 104,4 miljoen. Dit is bijna 60% van het totaal beschikbare budget. In de begroting zijn de integratie-uitkeringen uit de september- en decembercirculaire 2015 verwerkt. In de meicirculaire zijn de bedragen van de integratie-uitkeringen geactualiseerd en verhoogd naar € 111 miljoen. De bedragen uit de meicirculaire 2016, zullen worden verwerkt met de Slotwijziging respectievelijk Zomernota 2017. Naast de integratie-uitkeringen sociaal domein is voor de overige beleidsvelden in 2017 nog een budget beschikbaar van € 69,8 miljoen (40%).

Schematische weergave begroting (L) 2017 Zorg en Welzijn

Integratie-uitkeringen sociaal domein
Met de meicirculaire 2016 heeft het Rijk de bedragen voor de jaren 2017-2021 bekend gemaakt (zie tabel). In 2017 ontvangt Nijmegen € 111 miljoen aan integratie-uitkeringen voor het sociaal domein (Wmo, Wmo beschermd wonen en Jeugd). Dit is een stijging van circa € 2,2 miljoen ten opzichte van het budget 2016 (bron: meicirculaire 2016).

Tabel: Overzicht Integratie-uitkeringen Sociaal Domein voor Zorg en Welzijn (bron: meicirculaire 2016)  
*€  1 mln

IU Sociaal domein (in mln euro)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Wmo

 23,2

23,2

 23,0

22,7

22,6

22,5

Wmo beschermd wonen

 48,1

50,2

51,8

52,9

52,9

52,9

Jeugd

37,6

37,6

38,0

38,0

38,0

38,2

Totaal

 108,9

111,0

 112,7

113,7

113,6

113,6

Verschil 2017 ten opzichte van 2016 voor de Integratie-uitkeringen sociaal domein
Het Rijk heeft met de meicirculaire de budgetten in het lopende jaar 2016 verhoogd. Deze mutaties zijn echter nog niet doorgevoerd in de tabel 'Wat kost het', maar worden met de slotwijziging 2016 in de begroting van het programma verwerkt. De verschillen 2017 worden toegelicht ten opzichte van de kolom 2016 en zijn dus nog gebaseerd op de september- en decembercirculaire 2015.

De totale integratie-uitkering neemt in 2017 (ten opzichte van 2016) toe met ca. € 2,2 mln. Deze toename wordt veroorzaakt door verschillende mutaties, zoals loon- en prijsbijstellingen, PGB trekkingsrechten- en uitvoeringskosten en mutaties omtrent betalingen aan de VNG.

Afwijkingen lasten op programmaniveau
Ten opzichte van 2016 nemen de lasten van het programma in 2017 af met € 16,3 miljoen. Een belangrijke reden is de daling van de integratie-uitkering Wmo, Wmo beschermd wonen en Jeugd van € 2,7 mln. Ook de keuze voor een éénjarige regionale subsidiëring voor jeugdhulp draagt aanzienlijk bij aan de daling van de lasten in 2017. Omdat de subsidieafspraak voor één jaar geldt is de bijdrage van de regiogemeenten alleen voor het jaar 2016 geraamd; hierdoor dalen de begrote lasten in 2017 met € 10,5 miljoen. Voor 2017 moeten we deze afspraken nog maken.
Overige belangrijke mutaties op het programma zijn:

  • door de indexering van de budgetten en herverdeling van de apparaatskosten nemen de lasten per saldo toe met € 0,2 mln.
  • door de afloop/vermindering van rijks- en provinciale middelen voor tijdelijke projecten (bijvoorbeeld: RUPS, nazorg ex-gedetineerden, EIF project, competentie-ontwikkeling sociale wijkteams en transities Jeugdzorg en AWBZ) nemen de lasten met € 1,1 miljoen af.
  • a-structurele raming van de ontvangsten van het COA voor de maatschappelijke begeleiding en participatieverklaring in 2016, levert in 2017 een daling op van € 0,7 mln.
  • door de tijdelijke bekostiging van de formatie voor de sociale wijkteams vanuit het programma nemen de lasten in 2017 af met € 0,5 mln.
  • bezuinigingsopdrachten vanuit de Raad leiden per saldo tot een afname van € 0,2 mln (ppn 2014: verminderen huur huisvesting jeugdgezondheidszorg en onderzoeksopdracht onderwijs en ondersteuning jeugd)

Vanaf 2017 laten de begrote lasten een stabiel beeld zien van ca. € 174 miljoen.

Afwijkingen baten op programmaniveau
Ten opzichte van 2016 nemen de baten van het programma in 2017 af met € 13,0 miljoen. Deze afname heeft
voor € 10,5 miljoen te maken met de bijdrage van regiogemeenten voor subsidies aan jeugdzorg instellingen. Deze is in 2017 nog niet begroot (zie ook afwijking lasten).
Overige belangrijke mutaties zijn:

  • a-structurele raming van de ontvangsten van het COA voor de maatschappelijke begeleiding en participatieverklaring in 2016, levert in 2017 een daling op van € 0,7 miljoen.
  • door de afloop/vermindering van rijks- en provinciale middelen voor tijdelijke projecten (bijvoorbeeld: RUPS, nazorg ex-gedetineerden, EIF project, competentie-ontwikkeling sociale wijkteams en transities Jeugdzorg en AWBZ) nemen de baten met 0,9 miljoen af.
  • een lagere toevoeging van € 0,5 miljoen uit de bestemmingsreserve Welzijn voor uitbreiding van de formatie sociale wijkteams.

Vanaf 2018 laten de begrote baten een stabiel beeld zien van € 6,7 miljoen.