Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Nieuwe investeringen

We willen over de periode 2016 tot en met 2020 voor een bedrag van € 19,2 miljoen aan nieuwe investeringen realiseren. Dat bedrag overschrijdt de investeringsruimte die beschikbaar komt vanuit de jaarschijf 2020; deze is namelijk € 10 miljoen. Omdat veel van de opgevoerde investeringen noodzakelijk of ten minste zeer gewenst zijn, stellen we voor de beschikbare investeringsruimte éénmalig met € 10 miljoen te verhogen. De kapitaallasten hiervan, ca. € 0,75 miljoen euro, hebben we als claim meegenomen bij nieuw beleid. Daarmee resteert nog een investeringsruimte van € 0,8 miljoen.

Tijdens de raadsbehandeling van de Zomernota 2016 op 6 juli is door uw Raad de motie van de SP aangenomen om bovenop voornoemd investeringsbedrag van € 19,2 miljoen een extra investeringskrediet van € 3 miljoen beschikbaar te stellen ten behoeve van investeringen in de bestaande sportaccommodaties in 2017 en 2018. Dit nemen we separaat mee in het Raadsbesluit en het Financieel Beeld.

De door uw Raad bij de Zomernota 2016 vastgestelde investeringen zijn:

Investeringen * € 1.000,-

programma

 2016

 2017

 2018

 2019

 2020

Zorgzame Stad

I19. Renovatie of nieuwbouw van De Hulsen

Zorg en Welzijn

pm

Woon- en groeistad

I1. De Bastei

Cult.,cultuurhist.,citymark.

1.150

I2. Upgrading Villa Nova

Cult.,cultuurhist., citymark.

1.200

I4. Watersport nevengeul

Grondbeleid

500

I7. Bereikbaarheid campus

Mobiliteit

650

650

I8. Station Heyendaal

Mobiliteit

2.000

I9. Malderburchtstraat

Mobiliteit

300

100

I10. Daalseweg

Mobiliteit

150

150

I11. Weurtseweg

Mobiliteit

1.000

I17. Verkeersmaatregelen Griftdijk

Mobiliteit

572

I12. Overige onderwijshuisvesting

Onderwijs

3.500

I13. Investeringen Nijmegen Noord

Divers

5.000

I18. Jongerenruimte Nijmegen Noord

Zorg en Welzijn

220

Bruisende Binnenstad

I3. Voorzieningen evenemententerreinen

Cult.,cultuurhist., citymark.

200

200

200

200

Overig

I14. Kunstgrasvelden

Sport en Accommodaties

400

800

I15. Sportpark Staddijk / Nijmegen zuid

Sport en Accommodaties

pm

I16. Hardware trekkenwand Schouwburg

Sport en Accommodaties

90

.... Bestaande sportaccommodaties (RB 6 juli 2016)

Sport en Accommodaties

1.000

2.000

Totaal

1.872

5.490

8.450

200

6.220

Toelichting:

Zorgzame Stad

Renovatie of nieuwbouw van De Hulsen
Iriszorg wil graag de voorziening voor maatschappelijke opvang de Hulsen renoveren of nieuwbouw plegen voor deze functie. Vanuit de gemeente willen we hieraan bijdragen. Op dit moment worden de mogelijkheden door Iriszorg onderzocht. Mede afhankelijk van de resultaten van het onderzoek willen we de manier waarop wij bijdragen, vormgeven. Dit kan bijvoorbeeld door mede-investering of garantstelling.

Woon- en groeistad

De Bastei
In maart is reeds het besluit genomen om voor de realisatie van de Bastei een investeringskrediet van € 1,15 miljoen beschikbaar te stellen vooruitlopend op de integrale afweging bij de Zomernota. Dit krediet maakt gebruik van de bij de Zomernota vastgestelde investeringsruimte.

Upgrading Villa Nova
Dit betreft het in het kader van het atelierbeleid upgraden en aanpassen van het atelierpand aan de Villa Novastraat.

Watersport nevengeul
Voor het realiseren van een watersportcentrum in de Bastion Veur Lent is een investering nodig van € 5 miljoen. Deze investering kan niet volledig met de huur worden terugverdiend; vooralsnog nemen we daarvoor een claim van € 0,5 miljoen op in de investeringsruimte.
Overigens wordt naast deze investeringsclaims een claim gedaan van € 1 miljoen op de saldireserve. Dit omdat door allerlei voorzieningen rondom de Bastion niet de ingerekende grondwaarde wordt gerealiseerd.

Bereikbaarheid campus
Binnen Bereikbaarheid van geheel Nijmegen-Oost is de Heyendaalseweg/Kwekerijweg-Houtlaan het belangrijkste speerpunt. Dit vanwege de forse autostromen wat gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van de Campus.

Station Heyendaal
We willen het station upgraden en toekomstbestendig inrichten, dit vanwege de fors gegroeide vervoersstroom. De bruto Investering is ongeveer € 8 miljoen. Er vinden op dit moment al gesprekken plaats met partners NS/ProRail, provincie Limburg, provincie Gelderland en Campuspartners. Onze bijdrage wordt ingeschat op € 2 miljoen.

Malderburchtstraat
Er is al eerder opgeroepen om de verkeersveiligheid van de Malderburchtstraat te verbeteren. Met deze investeringsmiddelen kunnen we dat realiseren.

Daalseweg
Vanuit bewonersparticipatie is aangegeven dat de verblijfsfunctie van de weg meer benadrukt moet worden. Dit was niet eerder bekend en valt buiten de scope/reikwijdte van bestaande budgetten. De meerkosten hiervan zijn € 0,3 miljoen.

Weurtseweg
De herinrichting van de Weurtseweg is nodig vanwege de versnelling in het woningbouwtempo Nijmegen-West. Voor een goede en veilige fietsverbinding Nijmegen – Beuningen is meer nodig dan er nu in de opzet van het Waalfront is voorzien. De extra kosten worden geraamd op maximaal € 2 miljoen. Waarbij een bijdrage van de provincie wordt verwacht van ca. 50%. Door concessies te doen aan de kwaliteit kunnen de kosten lager uitvallen.

Verkeersmaatregelen Griftdijk
Vanuit verkeersveiligheid en leefbaarheid is het van groot belang dat de investering in de knip Griftdijk en aanleg van de rotonde snel wordt uitgevoerd. Hiervoor is een bedrag van € 722.000 nodig. Binnen de grondexploitatie van de Grote Boel is € 150.000 beschikbaar; het beslag op de investeringsmiddelen bedraagt netto € 572.000.

Overige onderwijshuisvesting
Naast de investeringen in Nijmegen Noord (zie hierna bij 'Diversen') nemen we voor overige onderwijshuisvesting een investeringsbedrag op van € 3,5 mln. De invulling van deze investering is afhankelijk van de uitkomst van onderhandelingen met derden. Voor de nadere invulling van deze investering zullen wij een voorstel aan uw Raad ter besluitvorming voorleggen.

Investeringen Nijmegen Noord
We verwachten voor infrastructuur en onderwijsvoorzieningen in Nijmegen Noord een investeringsbedrag nodig te hebben van € 5,0 mln. Hoe deze investering zal worden ingevuld kunnen we op dit moment nog niet aangeven, omdat dit mede afhankelijk is van onderhandelingen die met derden moeten worden afgerond. Voor de nadere invulling van deze investering zullen wij voorstellen aan uw Raad ter besluitvorming voorleggen.

Jongerenruimte Nijmegen Noord
Voor het realiseren van een jongerenruimte in Nijmegen Noord vragen we een investeringskrediet van € 220.000. Hiermee kunnen we de jongeren in Nijmegen Noord een plek bieden om elkaar te ontmoeten en kunnen we mogelijk overlast door gebrek aan een ontmoetingsplek voorkomen.

Bruisende Binnenstad

Voorzieningen evenemententerreinen
We gaan in de periode 2017-2020 per jaar € 200.000 investeren in goede voorzieningen op evenementenlocaties. Het gaat daarbij om zaken als stroom, water, riool en glasvezel. Ook betreft het duurzaamheidsmaatregelen zoals het vervangen van vervuilende apparaten, zoals noodaggregaten. Om voorzieningen in de toekomst veilig te kunnen gebruiken, investeren we ook in onderhoud en vervanging.

Overig

Kunstgrasvelden
Op basis van de levenscycli van kunstgrasvelden zijn er 2 kunstgrasvelden op Nieuw Balveren, een pupillenveld op sportpark Brakkestein en een veld op het sportpark Oscar Carré aan vervanging toe. Hiervoor is een investeringskrediet nodig van € 1,2 miljoen. Een deel hiervan is in 2017 al nodig.

Sportpark Staddijk / Nijmegen Zuid
Het sportpark Staddijk is op dit moment onveilig en verre van optimaal als het gaat om het tegengaan van diefstal en vandalisme. Op dit moment wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn. We willen dit onderzoek afwachten voordat we een voorstel voor een investering doen en nemen dit pro memorie mee.

Hardware trekkenwand Schouwburg
Vanuit arbo- en bedrijfsvoering optiek is het nodig om de hardware van de trekkenwand te vervangen. De totale investering is € 180.000. De helft hiervan willen we als gemeente voor onze rekening nemen, de andere helft kan worden doorberekend aan KKP in de huur.