Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Beleid

Deze paragraaf bevat informatie over het rijks‐ en gemeentelijk beleid met betrekking tot gemeentelijke belastingen.

Algemeen

De bevoegdheid tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van gemeentelijke heffingen berust bij de Raad. Een dergelijk besluit wordt genomen door het vaststellen, wijzigen of intrekken van een daartoe bestemde verordening. Het belastinggebied van een gemeente is begrensd. De Gemeentewet bepaalt limitatief welke belastingen door een gemeente mogen worden geheven. Daarnaast kan bij wet aan de gemeente de bevoegdheid worden toegekend om een bepaalde belasting te heffen, een voorbeeld hiervan vormt de Afvalstoffenheffing die zijn wettelijke grondslag vindt in de Wet Milieubeheer.

Welke belastingen en rechten worden in de gemeente Nijmegen geheven?

Belastingen worden door de heffingsambtenaar dwingend opgelegd zonder dat daar een aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat. Rechten en heffingen worden geheven op basis van artikel 229 van de Gemeentewet. Tegenover deze rechten en heffingen staat wel een aanwijsbare tegenprestatie. Bovendien mag het totaal van de verwachte inkomsten uit rechten het totaal van de verwachte uitgaven niet overschrijden.

De gemeente Nijmegen heft de onderstaande belastingen en rechten en heffingen:

 • onroerende‐zaakbelastingen (artikel 220 tot en met artikel 220i Gemeentewet);
 • rioolheffing (artikel 228a Gemeentewet);
 • eenmalig rioolaansluitrecht (artikel 229 Gemeentewet).
 • afvalstoffenheffing (artikel 15:33 Wet milieubeheer);
 • parkeerbelasting (artikel 225 Gemeentewet);
 • hondenbelasting (artikel 226 Gemeentewet);
 • precariobelasting (artikel 228 Gemeentewet);
 • reinigingsrechten (artikel 229 Gemeentewet);
 • scheepvaartrechten (artikel 229 Gemeentewet);
 • marktgelden( artikel 229 Gemeentewet);
 • toeristenbelasting (artikel 224 Gemeentewet);
 • leges (artikel 229 Gemeentewet).

In onderstaande tabel zijn de inkomsten uit de lokale belastingen en heffingen en rechten opgenomen:

bedragen * € 1 miljoen

Opbrengst 2015 (jaarrekening)

Dynamische begroting 2016

Stadsbegroting 2017

Onroerende zaakbelasting

67,1

72,2

78,0

Afvalstoffenheffing

4,7

2,5

0,0

Rioolheffing

13,2

13,6

15,0

Parkeergelden

15,2

14,6

14,9

Leges bouwvergunningen

4,5

4,5

4,6

Opbrengst groene zakken

2,5

2,5

2,5

Leges burgerzaken

3,4

3,6

4,0

Hondenbelasting

1,1

1,1

1,2

Parkeerboetes

0,8

1,6

1,6

Precariobelasting

0,5

0,5

0,5

Reinigingsrecht bedrijven (aanslagen)

0,6

0,7

0,7

Scheepvaartrechten

0,5

0,6

0,6

Marktgelden

0,2

0,3

0,3

Toeristenbelasting

0,4

0,4

0,6

Overige leges

0,9

0,9

0,9

Totaal

115,6

119,6

125,4

De totale opbrengst van al deze heffingen bedraagt ongeveer € 125 miljoen. Het merendeel van de opbrengst wordt gegenereerd door de OZB, Parkeergelden en de Rioolheffing. Hieronder lichten we de veranderingen op de verschillende heffingen toe.