Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Ontwikkelingen

Wettelijke ontwikkelingen

Overheidsvordering proefperiode
De Belastingdienst kan een belastingschuld rechtstreeks van de bankrekening van een belastingschuldige afschrijven (overheidsvordering). Dat gebeurt als er na de ontvangst van een dwangbevel nog steeds niet is betaald. Er is in 2012 landelijk gestart met een proef waaraan een aantal gemeenten deelneemt. Nijmegen neemt ook deel aan de proef.
De resultaten zijn bevredigend en bieden op een relatief eenvoudige wijze de mogelijkheid openstaande vorderingen te incasseren. De inwoners van Nijmegen lijken deze methodiek ook te accepteren, gezien het ontbreken van klachten hierover. Inmiddels is de pilot afgelopen en is het wettelijk mogelijk om conform de overheidsvordering te werken. Nijmegen doet dit dan ook.

Modernisering Wet WOZ
Het kabinet heeft een aantal wijzigingen voorgesteld van de Wet WOZ. Deze betreffen o.a. de toegankelijkheid en de registratie van WOZ-waarden en beschikkingen. Deze wijzigingen zijn per 1 oktober 2016 allen in werking.

Hervorming gemeentelijk belastinggebied
In de plannen van het kabinet om het belastingstelsel te hervormen zit ook een onderdeel dat de gemeentelijke belastingen aangaat. Diverse onderzoeken wijzen allemaal in de richting om een schuif aan te brengen in het belastingstelsel. Deze schuif houdt in dat er € 4 miljard aan rijksbelastingen (loon- en inkomstenbelasting) wordt verschoven naar de gemeentelijke belastingen. Momenteel worden er plannen uitgewerkt hoe deze verschuiving er precies uit zal kunnen gaan zien. Besluitvorming echter zal pas plaatsvinden door het volgende kabinet.
Op dit moment wordt door het kabinet o.a. gedacht aan de herinvoering van de OZB voor gebruikers van woningen, de invoering van een ingezetenenheffing en het afschaffen van een aantal kleinere belastingsoorten, bijvoorbeeld de hondenbelasting.

Macronorm
In de nieuwe belastingplannen wordt ook een nieuwe indicator gezocht ter vervanging van de macronorm OZB. De macronorm is het maximale percentage dat de OZB-opbrengsten, in alle gemeenten samen, in een jaar mag stijgen. Er is gebleken dat de macronorm OZB geen effectief beheersingsinstrument is. Voor 2016 is de macronorm berekend op 1,57%.
Het kabinet is voor 2016 en verder voornemens om samen met de VNG te komen tot een woonlastennorm. Daartoe zal door de werkgroep, die het evaluatierapport over de macronorm OZB heeft opgesteld, de variant van woonlastennorm verder worden uitgewerkt.

Afschaffen precario op kabels en leidingen
Er is door minister Plasterk een wetsvoorstel ingediend waarmee wordt geregeld dat per 1 januari 2017 de tarieven van precario op nutsnetwerken niet verder kunnen stijgen en dat het aantal gemeenten dat deze vorm van precario heft niet kan toenemen. Het wetsvoorstel gaat uit van afschaffing. In Nijmegen brengen we geen precariobelasting op kabels en leidingen in rekening.

Wijziging BBV: kostenonderbouwing van gemeentelijke heffingen
Door de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) zijn vanaf de begroting 2017 nieuwe begrotingsregels van kracht. De nieuwe regels hebben ook invloed op de kostenonderbouwing van gemeentelijke heffingen. De onderbouwing moet verplicht worden opgenomen in de paragraaf lokale heffingen. In de paragraaf lokale heffingen moet per heffing een overzicht staan van de taakvelden waarvan lasten in de heffing zijn meegenomen. Dat geldt wat de legesheffing betreft per hoofdstuk van de tarieventabel. De mate van kostendekkendheid en eventuele kruissubsidies moeten ook worden toegelicht.

Lokale ontwikkelingen

Coalitieakkoord 2014-2018 ‘Samen voor Nijmegen: sociaal, duurzaam en ondernemend’
De keuzes voor de komende jaren zijn vooral gebaseerd op het uitgangspunt ‘sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’. Dit betekent dat we gebruikers van woningen en bedrijfspanden bij de lokale lasten ontzien en in de komende jaren geleidelijk lasten verschuiven van gebruikers naar eigenaren van woningen en bedrijfspanden. Het uitgangspunt ‘de vervuiler betaalt’ komt, zij het beperkt, tot uitdrukking doordat de groene en rode huisvuilzak blijven gehandhaafd.

Uitgangspunten:

  • het vaste deel van de afvalstoffenheffing is afgeschaft en deze is in drie jaar verschoven naar de OZB woningen. In 2017 heeft de laatste verschuiving plaatsgevonden;
  • het variabele deel van de afvalstoffenheffing, de prijs van de verplichte te kopen groene/rode huisvuilzak wordt gehandhaafd op € 0,93 per stuk en voor de rode (kleine) huisvuilzak op € 0,62 per stuk.
  • het OZB deel voor Gebruikers van niet-woningen wordt afgeschaft en wordt verschoven naar de OZB Eigenaars niet-woningen. In 2016 heeft de eerste verschuiving plaatsgevonden en in 2018 zal de laatste verschuiving plaatsvinden;
  • de maximale WOZ-waarde waarover Rioolheffing wordt berekend (de aftoppingsgrens) is de afgelopen jaren geleidelijk verhoogd naar 10 miljoen in 2017.

Zomernota 2016
De grondslagen voor de Stadsbegroting 2017-2020 zijn opgenomen in de Zomernota 2016.

Lokale heffingen algemeen
Alle tarieven zijn volgens het bestaand beleid met de inflatiecorrectie van 1,83% voor 2017 geïndexeerd. Hierbij wordt ook voldaan aan de vereisten van artikel 229 van de gemeentewet aangaande de maximale kostendekkendheid. Daar waar sprake is van een ander percentage stijging of daling wordt dit hieronder per heffing toegelicht.