Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Belastingopbrengsten

Toelichting woonlasten
OZB

Eigenaren van woningen en van niet-woningen betalen eigenarenbelasting. Voor een niet-woning betaalt de gebruiker van een pand de gebruikersbelasting van de OZB. Het tarief is afhankelijk van de WOZ-waarde van het pand. Het uitgangspunt is dat de totale opbrengst gelijk blijft: om dit te kunnen bereiken, stijgt het tarief bij een waardedaling en daalt het tarief bij een waardestijging.
Voor 2017 spelen bij de te realiseren baten de volgende aspecten de berekening van het tarief:

  • de uitgangspunten zoals opgenomen in het coalitieakkoord respectievelijk de Zomernota 2016 en de Stadsbegroting 2017-2020 ten aanzien van de OZB; o.a. verschuiving van de afvalstoffenheffing (ca. € 2,4 miljoen) naar OZB woningen
  • indexering van de opbrengsten (ca. € 1,4 miljoen)
  • te verwachten areaaluitbreiding (ca. € 1,4 miljoen)

Verder is de verwachting dat er in 2016 de waarde voor onroerend zaken zal stijgen. Hiervoor wordt een correctie op het tarief toegepast zodat de te realiseren baten niet hoger worden dan begroot voor 2017.

 Tarieven 2016-2017

Belastingjaar 2016

Belastingjaar 2017

woningen

niet-woningen

woningen

niet-woningen

eigenaar

eigenaar

gebruiker

eigenaar

eigenaar

Gebruiker

0,2636%

0,5947%

0,2466%

0,2669%

0,7282%

0,1228%

Opbrengst

bedragen * € 1 miljoen

Dynamische begroting 2016

 Stadsbegroting 2017

€ 72,2

€ 78,0

Afvalstoffenheffing

In 2017 is de laatste tranche van de lastenverschuivingsmaatregel uit het coalitieakkoord 2014-2018, waarbij het vaste deel van de afvalstoffenheffing in 3 jaar volledig wordt ondergebracht in de OZB, gerealiseerd. De gebruikers betalen dan alleen nog via de groene en rode huisvuilzak. Iedereen is namelijk verplicht de groene en/of rode huisvuilzak voor het aanbieden van het huishoudelijk restafval te gebruiken.

Tarieven 2016 -2017

Belastingjaar 2016

Belastingjaar 2017

Eenpersoonshuishouden

€ 28,75

€ 0,00

Meerpersoonshuishouden

€ 35,19

€ 0,00

Opbrengst inclusief huisvuilzak

bedragen * € 1miljoen

Dynamische begroting 2016

 Stadsbegroting 2017

€ 5,0

€ 2,5

Rioolheffing

De belasting wordt geheven bij de eigenaar aan een pand dat is aangesloten op de gemeentelijke riolering of openbaar gemeentewater. Het tarief is afhankelijk van de WOZ-waarde van het aangesloten pand. Het tarief voor woningen en niet‐woningen is gelijk. Per perceel mag per belastingjaar niet meer dan € 8.360,- aan Rioolheffing (WOZ‐waarde € 10 miljoen) worden betaald, dus alle panden met een waarde van € 10 miljoen of hoger betalen niet meer rioolheffing dan de genoemde € 8.360,-. Met het verhogen van deze aftoppingsgrens van € 7.000.000 naar € 10.000.000 (coalitieakkoord 2014-2018) gaat ongeveer 0,7% van de bedrijven € 2.548,- meer betalen.

Tarieven 2016 – 2017

Belastingjaar 2016

Belastingjaar 2017

Woningen

niet-woningen

woningen

niet-woningen

eigenaar

eigenaar

eigenaar

eigenaar

0,0830%

0,0830%

0,0836%

0,0836%

Opbrengst

bedragen * € 1 miljoen

 Dynamische begroting 2016

 Stadsbegroting 2017

€ 13,6

€ 15,0

Lastenvolume 2017 (GRP 2017) ten opzichte van de huidige Stadsbegroting 2016
Deze stadsbegroting is opgemaakt voor besluitvorming door uw Raad over het GRP 2017. Dit nieuwe GRP gaat uit van een hoger lastenvolume. We hebben dit hogere lastenvolume al meegenomen in de tarieven die voorgesteld worden zodat we in deze stadsbegroting een reëel beeld kunnen schetsen van de lokale lasten van volgend jaar. Mocht besluitvorming over het nieuwe GRP consequenties hebben voor de tarieven dan zullen wij dit bij de tariefverordening aanpassen.

Invloed op de rioolheffing
Het verloop van de rioolheffing volgt in principe het verloop van het lastenvolume. Er kunnen verschillen ontstaan door toename van het aantal heffingplichtigen, wijziging van de aftoppingsgrens en wijzigingen in de kostendekkendheid.

De ontwikkeling van de lastendruk: vergelijking 2016 en 2017

Hier zetten we op grafische wijze op een rij wat de effecten van de geschetste woonlastenontwikkelingen zijn op de lastendruk, vanuit het perspectief van burgers en bedrijven: hoeveel moeten ze betalen aan woonlasten in 2017 en hoe verhoudt zich dat tot de lasten van het huidige jaar.

Woningen

Uit bovenstaande figuur blijkt dat door de maatregelen uit het coalitieakkoord en de zomernota 2016 de woonlasten voor de eigenaar‐bewoner stijgen. De woonlasten van een eigenaar-bewoner van een goedkope woning stijgen echter zeer beperkt. De woonlasten van de huurder dalen aanzienlijk als gevolg van de maatregel uit het coalitieakkoord. Vanaf 2017 is de woonlastenverschuiving uit het coalitieakkoord volledig doorgevoerd;  hiermee is het vaste tarief van de afvalstoffenheffing volledig afgeschaft. Hetgeen de burger vanaf 2017 aan afvalstoffenheffing betaalt, bestaat uit de kosten van de groene dan wel rode afvalzakken. In bovenstaand overzicht van de woonlasten staat dat deze kosten gemiddeld 32 euro bedragen.

Niet-woningen

Uit deze tabel blijkt dat door de indexering en de maatregelen uit de Zomernota 2016 (uitspraak Hoge Raad over de OZB en de werktuigenvrijstelling ziekenhuizen) de lasten van de eigenaar gebruiker stijgen. De lasten van een huurder worden nagenoeg gehalveerd en de lasten van een verhuurder van een niet-woning stijgen. Dit wordt veroorzaakt door de lastenverschuivingsmaatregel waarbij de OZB voor gebruikers van niet-woningen in 3 jaar tijd wordt ondergebracht in de OZB voor eigenaren/verhuurder van niet-woningen.