Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Kostenonderbouwing -vernieuwing BBV-

Vanaf begrotingsjaar 2017 dient er in de paragraaf Lokale heffingen inzicht gegeven te worden in de mate van kostendekkendheid van heffingen waarbij de tarieven niet meer dan kostendekkend mogen zijn. Het betreft de volgende heffingen: leges, rioolheffing, eenmalig rioolaansluitrecht, afvalstoffenheffing, marktgelden en scheepvaartrechten.

De nieuwe regels die in het Besluit Begroting en Verantwoording zijn opgenomen vereisen inzicht in op welke wijze bij de berekening van tarieven van heffingen die hoogstens kostendekkend mogen zijn, is bewerkstelligd dat de geraamde baten de ter zake geraamde laste niet overschrijden. Verder moet informatie gegeven worden over de beleidsuitgangspunten en hoe deze gehanteerd zijn bij de tariefstelling.

De legesverordening bestaat uit drie delen (zogeheten titels) die vervolgens weer zijn opgebouwd in hoofdstukken. Bij de legesverordening is het in het nieuwe BBV vereist dat de kostendekkend per hoofdstuk in beeld wordt gebracht.

In onderstaande tabellen is de kostendekkendheid opgenomen van betreffende heffingen conform het nieuwe BBV. Het bepalen van de mate van kostendekkendheid is een continu proces. Omdat dit het eerste jaar is dat we de kostendekkendheid op deze manier moeten presenteren, verwachten we dat dit onderdeel zich in komende jaren verder zal ontwikkelen.

Leges

Als algemeen beleidsuitgangspunt streven we binnen alle drie de titels van de legesverordening naar 100% kostendekkendheid. Hieronder wordt de kostendekkendheid per titel nader toegelicht. We hanteren bij de leges de toegestane regels van kruissubsidiëring. Bij het vaststellen van de legesverordening 2017 zullen we nog nader ingaan op de mate van kostendekkendheid.

Titel 1 – Algemene dienstverlening

We streven naar 100% kostendekkendheid, maar zijn hierin beperkt door de gemaximeerde legestarieven vanuit het Rijk. Zie hieronder de mate van kostendekkendheid voor de leges burgerzaken.

Leges Burgerzaken
Kostendekkendheid titel 1

Lasten

Baten

% kosten-
dekkendheid

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 €      440.343

 €      305.147

69%

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

 €   1.257.129

 €   1.131.528

90%

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 €      479.376

 €      537.839

112%

Hoofdstuk 4 BRP

 €      233.447

 €      158.281

68%

Hoofdstuk 5 Overige Publiekszaken

 €      135.622

 €      102.571

76%

 €   2.545.918

 €   2.235.366

88%

De burgerzakenleges maken het grootste gedeelte uit van de leges uit titel 1. De tarieven in de overige hoofdstukken waaronder veiligheid zijn minder dan 100% kostendekkend.

Titel 2 – Dienstverlening vallend onder de fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Het grootste gedeelte van de kosten en opbrengsten binnen titel 2 vallen binnen het hoofdstuk van de Omgevingsvergunning.

Kostendekkendheid taken titel 2

Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente

5.750.000

Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen

  -200.000

Netto kosten taakveld

5.550.000

Toe te rekenen kosten

3.690.000

Overhead incl. (omslag)rente

1.130.000

BTW

   910.000

Totale kosten

5.730.000

Opbrengst heffingen

-4.790.000

Dekkingspercentage

84%

Binnen titel 2 wordt dus grofweg 84% van de kosten gedekt door baten. De leges in titel 2 zijn aldus niet 100% kostendekkend. De afgelopen jaren zien we dat de kostendekkendheid onder druk is komen te staan vanwege ontwikkelingen op de markt en op het gebied van wetgeving.

Titel 3 – Dienstverlening vallend onder de Europese Dienstenrichtlijn

Titel 3 vormt een klein gedeelte van onze legesinkomsten. Onze tarieven zijn hier niet kostendekkend, de mate van kostendekkendheid ligt rond de 50%.  

Rioolheffing

Berekening van kostendekkendheid rioolheffing

Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente

13.775.743

Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen

734.031

Netto kosten taakveld

13.041.712

Toe te rekenen kosten

13.041.712

Overhead incl. (omslag)rente

278.589

BTW

1.665.038

Totale kosten

14.985.339

Opbrengst heffingen

14.985.339

Dekkingspercentage

100%

De rioolheffing is 100% kostendekkend. In dit dekkingspercentage is niet inbegrepen de kostendekkendheid van het eenmalig rioolaansluitrecht. De mate van kostendekkendheid van Rioolheffing is gebaseerd op artikel 228a van de Gemeentewet.

Eenmalig rioolaansluitingsrecht

Berekening van kostendekkendheid eenmalig rioolaansluitingsrecht

Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente

73.000

Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen

0

Netto kosten taakveld

73.000

Toe te rekenen kosten

73.000

Overhead incl. (omslag)rente

BTW

Totale kosten

73.000

Opbrengst heffingen

73.000

Dekkingspercentage

100%

De mate van kostendekkendheid van eenmalig Rioolaansluitrecht is gebaseerd op artikel 229 lid 1 van de Gemeentewet.

Afvalstoffenheffing

Berekening van kostendekkendheid afvalstoffenheffing

Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente

20.700.000

Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen

880.000

Netto kosten taakveld

19.820.000

Toe te rekenen kosten

14.262.000

Overhead incl. (omslag)rente

550.000

BTW

2.630.000

Totale kosten

17.442.000

Opbrengst heffingen

 -  groene en rode afvalzakken

2.500.000

-  leges milieustraat

200.000

Dekkingspercentage

15%

In het Coalitieakkoord 2014-2018 is besloten om het vaste deel van de afvalstoffenheffing geleidelijk af te schaffen. Op deze manier wordt de woonlastendruk in de stad anders verdeeld, conform het uitgangspunt 'de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten'. De lasten verschuiven hiermee van de huurder naar de eigenaar. Met ingang van 2017 wordt er geen afvalstoffenheffing meer geheven. In de begroting 2017 zijn naast de opbrengsten voor rode en groene zakken ook een bijdrage uit het plasticfonds en leges milieustraat als baten opgenomen.

Marktgelden

Berekening kostendekkendheid marktgelden

Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente

328.000

Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen

0

Netto kosten taakveld

328.000

Toe te rekenen kosten

74.000

Overhead incl. (omslag)rente

253.000

BTW

Totale kosten

327.000

Opbrengst heffingen

-306.000

Dekkingspercentage

94%

Scheepvaartrechten

Berekening kostendekkendheid scheepvaartrechten

Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente

1.406.000

Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen

  -133.000

Netto kosten taakveld

1.273.000

Toe te rekenen kosten

110.000

Overhead incl. (omslag)rente

1.296.000

BTW

Totale kosten

1.406.000

Opbrengst heffingen

-614.000

Dekkingspercentage

44%