Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Beleid

Deze paragraaf is een uitwerking van de op 11 mei 2016 door uw Raad vastgestelde kadernota 'Risicomanagement, weerstandsvermogen en financiële kengetallen'. De kadernota schrijft voor hoe we ons risicomanagement vormgeven en geeft aan met welk weerstandsvermogen wij ons comfortabel voelen.
De meest in het oog lopende wijziging ten opzichte van de oude kadernota is dat risico's in de tijd uitgezet worden. Dat wil zeggen dat risico's in het risicoprofiel opgenomen worden op het moment dat ze zich kunnen voordoen. Het was al gewoonte om in de begroting en rekening de ontwikkeling van de beschikbareweerstandscapaciteit uit te zetten in de tijd. Dit omdat we nu al inschattingen kunnen maken over mogelijke aanwendingen van en toevoegingen aan de weerstandscapaciteit in de komende jaren. Nu wordt ook de benodigde weerstandscapaciteit (risicoprofiel) in de tijd uitgezet. op deze wijze kan benodigd en beschikbaar op een betere manier op elkaar afgestemd worden.

In de nieuwe kadernota is ook aandacht geschonken aan de volgens vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voorgeschreven set financiële kengetallen.
Deze vernieuwing is aangegrepen om de financiële sturing door middel van kengetallen uit te breiden en ook kengetallen op te nemen die wij binnen Nijmegen relevant vinden, maar niet voorgeschreven zijn.
Eén van de belangrijkste onderwerpen in de financiële sturing van Nijmegen is het weerstandsvermogen. Over dit onderwerp worden geen financiële kengetallen voorgeschreven in de BBV. Reden hiervoor is dat gemeenten zeer divers met begrippen als weerstandsvermogen, beschikbare weerstandscapaciteit en benodigde weerstandscapaciteit omgaan. In Nijmegen is dit kengetal wel opgenomen als belangrijk intern sturingsmiddel. Ook het kengetal meerjarig structureel sluitende begroting is niet voorgeschreven in het BBV, maar wordt binnen Nijmegen en ook de provincie gezien als relevant gegeven.
Door ook de financiële kengetallen op te nemen in de kadernota vormt deze kadernota de belangrijkste basis voor deze paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Ten tijde van de raadsbehandeling is de motie "subtiele systeemwissel" ingediend en hierbij is gevraagd om in de Stadsbegroting 2017, Zomernota 2017 en Stadsrekening 2016 zowel de oude risicosystematiek als de nieuwe te laten zien. Bij de risicobehandeling is daarom eerst een opgave gedaan van de risico's zoals tot nu toe gebruikelijk en vervolgens is aangegeven hoe deze risico's in de tijd zijn uitgezet.

De motie "nadere kaders" vraagt om een aparte notitie over de gevolgen van de Notitie Grondexploitaties van de Commissie BBV (maart 2016) en met name ten aanzien van de 10-jaarstermijn, voortaan twee keer per jaar (bij de rekening en bij de begroting) een overzicht te geven van de geïnventariseerde risico's en de waardering daarvan en tot slot nadere kaders te ontwikkelen voor het 'in de tijd uitzetten' van risico's.

In deze begroting worden de risico's uitgebreid toegelicht en zo mogelijk voorzien van beheersmaatregelen.
Een aanvullende notitie over spelregels voor het in de tijd uitzetten van risico's wordt aan uw Raad aangeboden. De inhoud van deze notitie is al met de auditcommissie besproken en vooruitlopend op vaststelling door uw Raad zijn deze spelregels toegepast in deze begroting. Hiermee geven we invulling aan de motie "nadere kaders", voor zover de motie betrekking heeft op deze begroting.

Zorg en Welzijn
Een andere bijzonderheid bij deze paragraaf is de wijze waarop omgegaan wordt met de risico's Zorg en Welzijn. De normale gang van zaken zou zijn dat de risico's Zorg en Welzijn opgenomen worden als programmarisico's en binnen de saldireserve worden afgedekt.
Zoals bekend zijn er met ingang van 2015 veel extra taken overgekomen naar de gemeenten waarvoor we weliswaar extra geld gekregen hebben, maar waarvan het onmogelijk is om alles in een jaar ingeregeld te hebben. Om die reden heeft uw Raad bestemmingsreserves ingesteld voor Beschermd wonen en WMO-Jeugd, zodat middelen beschikbaar blijven voor dat domein. Bij het vaststellen van de Jaarrekening 2015 heeft uw Raad besloten om de middelen die het programma niet heeft kunnen besteden in 2015 te storten in deze reserves. Hiermee is deze reserve een buffer voor knelpunten, maar ook voor risico's die specifiek samenhangen met de decentralisaties. Dat betekent ook dat we de saldireserve niet hoeven in te zetten voor de risico's van Zorg en Welzijn voor zover het gevolg is van de decentralisatie. Dit is een (tijdelijke) uitzondering op de gebruikelijke regel dat alle risico's gerelateerd worden aan de saldireserve.