Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Tabel renterisiconorm

Bedragen x € 1.000

Stap

Variabelen Renterisico(norm)

2017

2018

2019

2020

[1]

Renteherzieningen

-246

5.607

-934

[2]

Aflossingen

42.260

34.317

29.850

30.332

[3]

Renterisico [1+2]

42.014

34.317

35.458

29.398

[4]

Renterisiconorm

144.540

139.740

141.900

139.460

[5a]=[4>3]

Ruimte onder renterisiconorm

102.526

105.423

106.442

110.062

Berekening

Begrotingstotaal jaar 2017

[4a]

Begrotingstotaal

722.700

698.700

709.500

697.300

[4b]

Percentage regeling

20%

20%

20%

20%

[4]=[4a]x[4b]/100

Renterisiconorm

144.540

 139.740

 141.900

 139.460

Bij ons financieringsbeleid hebben we aangegeven dat we aflossingen meerjarig spreiden om het risico van een hogere rente bij een nieuwe lening te beperken. Uit bovenstaande voorgeschreven tabel blijkt dat we maximaal € 42 miljoen renterisico [3] lopen, terwijl de norm [4] ruimte geeft tot € 145 miljoen. Deze renterisiconorm is afgeleid van het begrotingstotaal.