Begroting 2017 - 2020
PCPortal

BUIG

BUIG staat voor Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten en betreft het budget dat wij jaarlijks van het Rijk ontvangen om onze uitkeringen van te betalen. Het betreft een niet geoormerkte uitkering, wat inhoudt dat je zelf mag bepalen wat je met tekorten of overschotten doet na betaling van alle uitkeringen. Een onderdeel van het BUIG-model betreft de vangnetregeling. Deze regeling is er om gemeenten te beschermen voor grote uitschieters. De regeling houdt in het kort in dat gemeenten een tekort tussen de 5% en 10% voor de helft vergoed krijgen van het Rijk en een tekort boven de 10% wordt volledig vergoed.

Zomernota

Recentelijk is er een nieuw BUIG-verdeelmodel ingevoerd die voor met name grote centrumgemeenten bijzonder ongunstig uitpakt. Ook Nijmegen is een ‘nadeelgemeente’ en dat is de reden dat we in de zomernota voor zowel 2016 als 2017 een negatief saldo op BUIG hebben geprognosticeerd van € 6 miljoen. In de Zomernota zijn maatregelen genomen om dit tekort in te passen in de begroting. Onderdeel hiervan is een totale bezuiniging van  € 2 miljoen op Werk (Re-integratiebudget meerwerk) en Bijzondere bijstand (duurzame gebruiksgoederen). Middels de aangenomen motie ‘geen bezuinigingen op werk en inkomen’ zijn we opgeroepen deze bezuinigingen niet te effectueren en € 2 miljoen te besparen door instroom in de bijstand te beperken en uitstroom naar werk te bevorderen.

Uitwerking motie

In de zomer is gewerkt aan een inventarisatie van mogelijkheden om de instroom en uitstroom te beïnvloeden. Dit heeft geleid tot een aantal interventies waar we de komende tijd uitvoering aan gaan geven. Zodoende hopen we het bijstandsvolume te beperken en zoveel mogelijk mensen te laten participeren. Tegelijkertijd stijgt in heel Nederland en ook in Nijmegen het bijstandsvolume harder dan verwacht als gevolg van onder andere de huisvesting van statushouders en de hogere prijs per uitkering. Het tekort op BUIG zal zeer waarschijnlijk zodanig zijn dat we gebruik zullen moeten maken van de volledige compensatie vanuit de vangnetregeling. Dat betekent dat een besparing op BUIG middels de uitvoering van de motie weliswaar leidt tot een lastenreductie en dus een kleiner beroep op de vangnetregeling, maar op het saldo voor de gemeente Nijmegen heeft het geen effect.
Dat betekent dat we het om diverse redenen nog steeds belangrijk vinden uitvoering te geven aan de motie, maar de gewenste € 2 miljoen besparing wordt daarmee niet gerealiseerd.

Toekomst

Begin oktober krijgen we duidelijkheid over het definitieve BUIG-budget 2016, het voorlopige BUIG-budget 2017 en de septembercirculaire. Ook hopen we dat het Rijk dan duidelijkheid biedt over de (structurele) werking van de vangnetregeling. Het Rijk heeft al aangegeven dat het BUIG-model voor 2017 opnieuw wezenlijk anders zal zijn dan in 2015 en 2016. Er zijn dus op dit moment nog veel onzekerheden en de verwachting is derhalve dat onze prognose over een maand alweer anders is dan die nu is. Zodra de nieuwe informatie inclusief de consequenties daarvan voor onze begroting bekend is wordt dit gedeeld met de gemeenteraad. Op basis van de uitkomsten zullen we verder zoeken naar mogelijkheden de lasten in overeenstemming te brengen met het BUIG-budget en indien noodzakelijk gemeentebrede oplossingen om het tekort op te vangen.

Maatregel

Als gevolg van de werking van het model levert een besparing op BUIG dus pas volledig netto resultaat op wanneer we geen gebruik meer hoeven te maken van de vangnetregeling. De huidige inschatting is dat we voorlopig gebruik zullen moeten blijven maken van de vangnetregeling, wat inhoudt dat we buiten BUIG om moeten zoeken naar de besparing van € 2 miljoen.
Op dit moment blijven we vasthouden aan de maatregelen die we in de zomernota hebben voorgesteld. Hieronder is de betreffende tabel uit de Zomernota nogmaals opgenomen:

Omschrijving; bedragen * 5 1.000,-

programma

2017

2018

2019

2020

Tekort BUIG

Inkomen  & Armoede

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

Tekort armoedebestrijding (exclusief statushouders)

-1.000

-800

-600

-400

Oplossingen

Effecten uitwerkingsakkoord Verhoogde asielinstroom

1.000

-250

-250

-250

Extra bijdrage vanuit Werk

Economie & Werk

1.000

1.000

1.000

1.000

Marktconforme vergoedingen voor duurzame gebruiksgoederen  

Inkomen  & Armoede

1.000

1.000

1.000

1.000

Extra bijdrage voor CAZ

Zorg & Welzijn

500

500

500

500

Overhevelen taakmutaties naar programma

Bestuur & Middelen

597

846

945

945

Totaal oplossingen

4.097

3.096

3.195

3.195

Totaal

-2.903

-3.704

-3.405

-3.205